Etterlysende skilt og ledesystemer forteller klart og tydelig hvor rømningsveiene er og har som formål å lede deg trygt ut av bygg.Et komplett ledesystem gir mer effektiv evakuering og reduserer faren for panikk i en evakueringssituasjon.I hovedsak merker rømningsveiene i et bygg på to måter, enten med bare skilt eller med komplette ledesystemer. Hvilket bygg som skal ha hva fremkommer av Forskrift til plan og bygningsloven, TEK17 (tidl. TEK10), NS 3926.

NS 3926; Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk

Teknisk forskrift (TEK17) § 11-12 (3) stiller følgende krav til ledesystem:

I byggverk med mange personer eller hvor flukt- og rømningsveiene kan være lange og ha retningsendringer, skal rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem.

I eventuelle situasjoner hvor det vurderes at bygget etter din funksjon er uegnet, må dette dokumenteres og hvilke konsekvenser det har for universell utforming.Dokumentasjonen kan utføres som en enkel utredning eller et notat, der det gjøres klart for hvilke avveininger som er gjort og hvordan konklusjonen er kommet fram.

Generelt om etterlysende skilt og ledesystemer

Et ledesystem kan omfatte markeringsskilter, retningsskilter, ledelinjer og nødlys som skal idra til å lede personer raskt og effektivt til et sikkerhet sted.Ledesystem i flukt- og rømningsveier må som hovedregel omfatte ledelinjer som oppfattes kontinuerlig. Dersom kun høyt monterte komponenter prosjekteres, skal det dokumenteres at røyk fra brann ikke vil være tilstede i rømningsveiene.Ledesystemets komponenter skal monteres slik at de ikke kan tildekkes eller skjermes av innredning og andre installasjoner. Ledesystemet skal være synlig under alle forhold, også i motlys.

Prinsipper for utforming av etterlysende skilt og ledesystemer

Ledesystemets formål er å gi en konsekvent informasjon til brukerne av byggverket for å oppnå redusert rømningstid og økt sikkerhet.

Merking på lavt nivå – 0 – 0,4 meter over gulvet

Hovedkomponentene i visuelle ledesystemer er en lavt montert ledelinje på gulv eller vegg sammen med montering på høyt- og / eller mellomnivå. I ledelinjen kan det legges inn tilleggsopplysninger om for eksempel avstand til utgang, blindkorridorer og etasjetall.Komponentene skal monteres så sammenhengende som mulig. Ledelinjen er den komponenten som skaper kontinuitet i ledesustemet:

 • Brudd kan være inntil 0,2 meter – Ved dør sksepteren brudd på inntil 1,0 meter for ledelinje på vegg.
 • Enkel ledelinje kan monteres i korridorer med bredde inntil 2,0 meter. Ved større bredde skal ledelinjen monteres på begge sider.
 • Ledelinjen kan bestå av heltrukne ledelinjer eller enkeltstående elementer. Ved bruk av enkeltstående elementer er minste diameter 40 mm.
 • Ved montering på gulv skal komponentene sikres mot fysisk påkjenning.

Merking på mellomnivå – 0,4til 1,8 meter over gulv

Merking på mellomnivå brukes som supplerende merking for å forsterke ledesystemets synlighet. For supplerende merking av dører gjøres dette i forbindelse med lavt montert ledelinje, og primært mellom 0,4 og 1,2 meter opp fra gulvnivå. Følgende markering utføres på dører til og rømningsvei:

 • Dørvridersiden av karmen skal merkes med vertikaler opp fra gulv til samme høyde som dørvrideren. På enfløyede dører merkeres kun den ene siden, for tofløyede dører og dører over 1,2 meter (13M) merkes begge sidene.
 • Åpne- og låseanordningen markeres ved å merke dørhåndtaket eller andre åpningsmekanismer av døren (albuebrytere o.l.), eller ved nødlys ved utgangen.

Merking på høyt nivå – 1,8 til 3,0 meter over gulv

Markeringsskilt skal monteres med en avstand som sikrer kontinuitet i informasjonen og synlighet i hele flukt- og rømningsveien. Plassering av markeringsskilter på høyt nivå vil avhenge av skiltstørrelse og utforming av rommet som merkes, men som hovedregel gjelder følgende:

 • Markeringsskilt plasseres over alle rømningsdører og ved retningsendringer.
 • For lindkorridorer skal avstanden mellom skilter ikke være over 5,0 meter.

Merking av trapper, nivåendringer og ramper

Alle nivåendringer skal merkes slik at det ikke er fare for å snuble eller skli. Ved rømning ned trapp merkes det i det horisontale planet av trinnet, ved rømning opp merkes det i det vertikale planet av trinnet. Markeringen skal dekketilnærmet hele trinnets bredde. I tillegg kan viktige støtteinnretninger og rekkverk markeres med supplerende ledelinje. Trapper kan merkes ut i fra følgende tre alternativer:

 • Heltrukket linje i fremre kant av hvert trappetrinn. Linjen skal minst være 10 mm bred.
 • Et element på hver side av trinnet i form av firkantet, sirkel, oval eller liknende objekt. Eksempelvis sirkler med diameter 40 mm.
 • Linje som følger trappens profil på den ene siden, kombinert med merking med enkeltstående elementer på motsatt side av hvert trinn.

Fleretasjes bygninger (flere enn to plan) skal inkludere system for etasjenummerering i alle trapperom. Dette kan gjøres med markeringsskilter integrert i ledelinjen eller på mellomnivå.

Spesielle farer i flukt- og rømningsveier

Ledelinjer skal utformes slik at de bidrar til å unngå hindringer. Farer og hindringer som kommer i konflikt med rømningstraséen skal merkes med hensiktsmessig varselmerking. Dette gjelder blant annet plassering av elektrisk utstyr og trykkbeholdere, framstikkende konstruksjoner, søyler og veggframspring.

Annen markering i byggverket

Merking for universell utforming i bygget kan samkjøres med komponenter i ledesystemet. Møteplasser skal utstyres med sikkerhetsskilter iht. NS-EN ISO 7010. Det skal gjøres særskilte vurderinger av nødvendig belysning utendørs for hvert enkelt prosjekt.Brannslokkings- og sikkerhetsutstyr i forbindelse med flukt- og rømningsvei merkes i henhold til NS-EN ISO 7010 med farger i henhold til NS-ISO 3864-4.Andre typer skilter og markering som ikke inngår i ledesystemet skal være underordnet og i en annen farge enn komponentene i ledesystemet. Dette for å unngå konkurrerende markering som kan svekke ledesystemets funksjon.

Ladelys

Ladelys skal sikre at etterlysende komponenter ivaretar nødvendig ytelse opp mot bygningens bruk. Dette skal dokumenteres ved at kunstig belysning alene ivaretar oppladningsfunksjonen. Ved ønske om eventuelle lysstyringssystemer utføres det målinger på stedet for å gi riktig ladesyklus i hvert enkelt prosjekt.

Luminans

Etterlysende komponenter som er montert i byggverk skal minst ha luminansverdi, L = 10 mcd/m2 med varighet 30 minutter (brannklasse 1) eller 60 minutter (brannklasse 2 og 3). Luminanskravet er basert på ledelinjer med en bredde på 50 mm. Ved ønske om redusert bredde/diameter på komponenter kan luminanskrav beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Vil du vite mer?


Mer om etterlysende skilt og ledesystemer


Byggteknisk forskrift (TEK17)Våre produkter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *