Taktil indikator med diamant mønster – Stål m/ lange pigger – Taktile elementer

Taktile indikator med diamant mønster er elementer som brukes til ledelinjer som monteres på gulvet for å lede vei mellom viktige funksjoner i offentlige bygg. De kan også brukes foran heiser, trapper, informasjonstavler eller benyttes som trappeneser.

I  TEK10 /TEK17 og  Norsk Standard NS 11001:2018 Universell utforming av byggverk er det presisert at taktile ledelinjer ha en luminanskontrast på 0,4 mot gulvet og ved bruk som oppmerksomhetsfelt skal de taktile indikatorene ha en luminanskontrast på 0,8 mot gulvet. Dette er avgjørende for fargevalg på de taktile indikatorene

For mer informasjon om dette produktet – Ta kontakt med oss

Informasjon:

Størrelse: 280 mm x 35 mm x 5mm                                                                                                                                                Festemetode: mekanisk